Ciljevi


  • unaprijediti komunikacijske vještine učenika kroz iskustveni rad u radionicama, tako jačajući njihove resurse koji im omogućuju aktivno, djelotvorno i odgovorno suočavanje sa situacijama i izazovima svakodnevnog života.

  • potaknuti razvoj efikasnih strategija rješavanja problema i suočavanja sa stresnim situacijama te razvoj osjećaja odgovornosti za vlastiti razvoj i ponašanje.

  • postići veću povezanost među učenicima u razredu i time brigu i interes za rješavanje mogućih problema svakog pojedinca u razredu.

  • educirati učenike, nastavnike i roditelje o rizicima i posljedicama uzimanja sredstava ovisnosti Postavljeni ciljevi postižu se održavanjem komunikacijskih radionica za učenike i nastavnike; predavanjima za učenike o drogi i spolno prenosivim bolestima; predavanjima za roditelje i nastavnike o komunikaciji i rizičnim ponašanjima; edukacijom volontera; stručnom pomoći i savjetodavnim radom s djecom, nastavnicima i roditeljima.